FINANSOWANIE

banner2

Projekt „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” jest realizowany w ramach Działania II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Całość wydatków projektu jest finansowana w następujący sposób:

  • dotacja UE – w wysokości 85% ogółu wydatków kwalifikowanych
  • dofinansowanie z budżetu – w wysokości 10% ogółu wydatków kwalifikowanych
  • wkład własny samorządu – w wysokości 5% ogółu wydatków kwalifikowanych

Więcej informacji o infrastrukturze szerokopasmowej realizowanego w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka można znaleźć na stronach:

 

 
Fala1