banner2

W Lidzbarku Warmińskim firma Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe (ORSS) zaprezentowała dziś (24.10) cennik oraz warunki korzystania przez operatorów telekomunikacyjnych z budowanej obecnie w województwie warmińsko-mazurskim szerokopasmowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej. Pozwoli to przedsiębiorcom zainteresowanym świadczeniem usług dostępu do Internetu w regionie rozpoczęcie budowy sieci lokalnych (tzw. sieci „ostatniej mili”), umożliwiających  podłączenie do szerokopasmowego Internetu poszczególne gospodarstwa domowe, firmy i instytucje.

Konferencja informatyków w Lidzbarku Warmińskim

Warunki korzystania z nowobudowanej infrastruktury sieciowej zostały zaprezentowane podczas konferencji zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski województwa warmińsko-mazurskiego dla przedsiębiorstw telekomunikacyjnych z regionu.

– Chcemy stworzyć możliwie korzystne i elastyczne warunki korzystania z sieci szkieletowo-dystrybucyjnej. Dążymy do umożliwienia operatorom podłączania się na całej długości sieci w obszarach niekonkurencyjnych – mówił reprezentujący ORSS Jan Miller, pełnomocnik zarządu ds. budowy sieci szerokopasmowych.

Cennik przygotowany przez ORSS przewiduje również rabaty. Ich wysokość będzie uzależniona od obszaru, na którym dana firma będzie chciała wybudować sieć, czasu trwania umowy oraz długości dzierżawionych sieci.

– Rozpoczynamy dzisiaj konsultacje proponowanego cennika, które potrwają kilka tygodni. Jego ostateczny kształyt będziemy uzgadniali z Urzędem Marszałkowskim, UKE oraz firmami zainteresowanymi korzystaniem z infrastruktury szerokopasmowej – dodał Jan Miller.

ORSS przewiduje również możliwość przyłączania do węzłów typu NGA (Next Generation Acces) zlokalizowanych na terenie największych miast Warmii i Mazur. Warunkiem będzie jednak świadczenie usług o parametrach o przepustowości powyżej 30 MB/s. Dzięki temu zostaną spełnione założenia Agendy Cyfrowej, będącej jednym z filarów strategii Europa 2020.

Wsparciem dla rozwoju sieci lokalnych o przepustowości minimum 30 MB/s mogą być fundusze europejskie z przygotowywanego właśnie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. O głównych założeniach tego programu mówił Dominik Kopera z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Na budowę sieci dostępowych zostanie przeznaczone ponad 1 mld euro dofinasowania. Projekty będą wybierane w konkursach.

Innego rodzaju ułatwieniem dla budowy sieci „ostatniej mili” jest zainicjowany przez Urząd Marszałkowski „Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur”. Jest to unikatowe na skalę kraju porozumienie zarządu województwa oraz władz powiatów i gmin z regionu. Przewiduje ono ujednolicenie i obniżenie opłat za umieszczenie urządzeń telekomunikacyjnych (np. linii światłowodowych) w pasach drogowych dróg publicznych (gminnych, powiatowych i wojewódzkich), a także zwolnienie z podatków od nieruchomości infrastruktury telekomunikacyjnej tworzącej sieć szerokopasmową. Szczegóły Planu Cyfrowego przedstawił Maciej Bułkowski, dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego.

Z kolei reprezentujący Urząd Komuniacji Elektroniczej Leszek Drozd przedstawił konsultowane w sierpniu br. stanowisko prezesa UKE w sprawie warunków zapewnienia dostępu do regionalnych sieci szerokopasmowych. Określa ono rolę prezesa w zatwierdzaniu opłat proponowanych przez operatorów poszczególnych sieci szkieletowo-dystrybucyjnych i rozstrzyganie ewentualnych sporów. Precyzuje również obowiązki ciążące na beneficjentach, którzy uzyskali pomoc publiczną na rozwój sieci: zapewnienie otwartego dostępu do sieci na zasadach przejrzystości i niedyskryminacji, stosowanie cen regulowanych oraz publikowanie informacji o warunkach korzystania z elementów infrastruktury sieciowej.

Konferencja została zorganizowana w ramach promocji projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo warmińsko-mazurskie” (SSPW). Projekt przewiduje wybudowanie do końca września 2015 r. światłowodowej sieci szkieletowo-dystrybucyjnej, która umożliwi dostęp do szerokopasmowego Internetu na terenie całego województwa. Sieć będzie neutralna technologicznie i otwarta na równych zasadach dla wszystkich operatorów zainteresowanych świadczeniem usług dostępu do Internetu dla mieszkańców, firm i instytucji.

Projekt SSPW jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Małgorzata Osińska

źródło: http://www.olsztyn24.com/print.php?id=24328

Fala1